پرسشنامه مهارت های ارتباطی

توسط بارتون ، جی ای طراحی و توسط مقیمی ترجمه شده است هر سوال ۵ پاسخ دارد فایل های اسکن شده با کیفیت بالا هستند شیوه نمره گذاری دارد . اعتبار آن باید توسط محقق مجددا تهیه شود