پرسشنامه مهارتهای کتابدارها

20,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه ارزیابی مهارتهای کتابدار است.ودارای ۲۳ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.