پرسشنامه مهارتهای مصاحبه

40,000 ریال – خرید
با استفاده از این آزمون می توانید مهارتهای مصاحبه را درخود ارزیابی کنید.ودارای ۱۲ گویه است که گزینه های پاسخ به آنها بله،خیر،نظرات ومثال ها،بهمراه توضیحات است.