پرسشنامه مهارتهای مذاکره

هدف این پرسشنامه تعیین سبک مذاکره افراد است شامل ۸۰ عبارت است که آزمودنی پاسخهای خود را بر اساس فعالیت روزانه تنظیم می کند.ودارای روش نمره گذاری است.