پرسشنامه مهارتهای مذاکره

30,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه تعیین سبک مذاکره افراد است شامل ۸۰ عبارت است که آزمودنی پاسخهای خود را بر اساس فعالیت روزانه تنظیم می کند.ودارای روش نمره گذاری است.