پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر

ارزیابی و شناسایی ترکیب مهارتهای فعلی مدیران از اهداف این پرسشنامه است وشامل ۱۰ عبارت است که پاسخ دهنده گزینه ای که ویژگیهای مهارتیش را بهتر تشریح می کندعلامت میزند ودارای روش امتیاز بندی است.