پرسشنامه مهارتهای شنوایی ۷ تا۹ ماه

این آزمون دارای ۱۳ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است ودارای تفسیر آزمون میباشد.