پرسشنامه مهارتهای شنوایی ۴تا۶ ماه

این آزمون دارای ۱۹ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است ودارای تفسیر آزمون میباشد.