پرسشنامه مهارتهای شنوایی از بدو تولد تا ۳ ماه

این آزمون دارای ۱۸ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است ودارای نفسیر آزمون میباشد.