پرسشنامه مهارتهای شناختی ۴۹تا۶۰ ماه

این آزمون ۱۷عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است ودارای تفسیر میباشد.