پرسشنامه مهارتهای سرپرستی مدیران در مدرسه

10,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه ارزیابی مهارتهای سرپرستی مدیران در مدرسه است.وشامل ۷ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.