پرسشنامه مهارتهای سرپرستی مدیران در مدرسه

هدف این پرسشنامه ارزیابی مهارتهای سرپرستی مدیران در مدرسه است.وشامل ۷ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.