پرسشنامه مهارتهای زبان بیانی ۴۳تا۴۸ ماه

این آزمون دارای ۹ عبارت و تفسیر است.