پرسشنامه مهارتهای ذهن آگاهی کنتاکی(kims)

20,000.00 ریال – خرید
 پرسشنامه ۳۹ سوال دارد و چهار خرده مقیاس را اندازه گیری می کند . فایل pdf است و شامل پرسشنامه و فایل هنجار یابی می باشد .