پرسشنامه مهارتهای ذهن آگاهی کنتاکی(kims)

 پرسشنامه ۳۹ سوال دارد و چهار خرده مقیاس را اندازه گیری می کند . فایل pdf است و شامل پرسشنامه و فایل هنجار یابی می باشد .