پرسشنامه مهارتهای ارتباط اجتماعی ۱۰تا۱۲ماه

این آزمون دارای ۱۰ عبارت اسن که گزینه های پاسخ به آنها بلی وخیر میباشد.