پرسشنامه مهارتهای ارتباطی

40,000.00 ریال – خرید
کمک به فرد برای حصول بینش درموردمهارتهای ارتباطی خود از اهداف این پرسشنامه است.وشامل ۱۸ عبارت است همراه با نحوه امتیاز بندی وتفسیر نتایج.