پرسشنامه مهارتهای ارتباطی

کمک به فرد برای حصول بینش درموردمهارتهای ارتباطی خود از اهداف این پرسشنامه است.وشامل ۱۸ عبارت است همراه با نحوه امتیاز بندی وتفسیر نتایج.