پرسشنامه مهارتهای ارتباطی اجتماعی ۷تا۹ ماه

این آزمون دارای ۱۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آمها بلی و خیر میباشد ودارای زوش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد.