پرسشنامه مهارتهای ارتباطی اجتماعی ۶۱تا۷۲ ماه

این آزمون دارای ۳ عبارت و تفسیر آزمون میباشد.