پرسشنامه مهارتهای ارتباطی اجتماعی ۴۳تا۴۸ ماه

این آزمون دارای ۵ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است که دارای تفسیر آزمون میباشد.