پرسشنامه مهارتهای ارتباطی اجتماعی ۳۱تا۳۶ ماه

این آزمون دارای ۶ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است ودارای تفسیر آزمون میباشد.