پرسشنامه مهارتهای ارتباطی اجتماعی ۲۵تا۳۰ ماه

این آزمون دارای ۷ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است ودارای تفسیر آزمون میباشد.