پرسشنامه مهارتهای ارتباطی اجتماعی ۱۹تا۲۴ ماه

این آزمون دارای ۷ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بلی وخیر است ودارای تفسیر میباشد.