پرسشنامه مهارتهای ارتباطی اجتماعی ۱۳تا۱۵ماه

این آزمون دارای ۵ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است ودارای تفسیر آزمون میباشد.