پرسشنامه مقیاس ۱۲ آیتمی سه صفت تاریک شخصیت

این آزمون شامل ۱۲ سوال است که سه صفت تاریک ماکیا ولگرایی،سایکو پاتی، وخود شیفتگی را می سنجد.ودارای اعتبار و روش نمره گذاری میباشد.