پرسشنامه مقیاس کنترل دورنی- بیرونی راتر

این پرسشنامه برای سنجش انتظارات افراد درباره منبع کنترل تهیه شده است.که دارای ۲۹ ماده که هر ماده دارای یک جفت سوال (الف،ب)می باشد.از آزمودنی خواسته می شود بین هرجفت سوال یک ماده یکی را انتخاب نماید.ودارای روش نمره گذاری است.