پرسشنامه مقیاس کمرویی

هدف این آزمون اندازه گیری واکنش های منفی به بودن با غریبه ها یا آشنایان سببی است. ودارای ۱۴ ماده و روش نمره دهی میباشد که ازپایایی و روایی برخوردار است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.