پرسشنامه مقیاس چند بعدی شوخ طبعی

هدف این آزمون ارزیابی میزان حس شوخ طبعی فردی بعنوان مکانیزمی که در مقابله با مسایل زندگی به افراد کمک میکند است .ودارای ۲۴ عبارت و روش نمره گذاری میباشد که از روایی و پایایی برخوردار است.