پرسشنامه مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش آموزان فرم بلند

هدف این آزمون ارایه نیمرخی از رضایت کودکان و نوجوانان از جنبه های مهم زندگیشان مانند خانواده ومدرسه ،و ارزیابی کلی آنها از زندگی است ودارای ۴۰ عبارت وروش نمره گذاری میباشد که از روایی و پایایی برخوردار است.