پرسشنامه مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش آموزان فرم کوتاه

30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون ارزیابی زمینه یابی رفتارهای پرخطر میباشد که ودارای ۵ سوال ازنوع خود گزارش دهی است که آزمودنی باید دریک مقیاس لیکرت ۷ درجه ای میزان رضایت خود از ابعاد گوناگون زندگی رابیان کند ودارای روش نمره دهی وروایی و پایایی میباشد.