پرسشنامه مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی درک شده

هدف این آزمون اندازه گیری وجود یا دسترسی پذیری به افرادی که می توانیم بر انها تکیه کنیم است ودارای ۱۲ ماده وروش نمره گذاری میباشد که از پایایی و روایی برخوردار است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.