پرسشنامه مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی درک شده

45,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری وجود یا دسترسی پذیری به افرادی که می توانیم بر انها تکیه کنیم است ودارای ۱۲ ماده وروش نمره گذاری میباشد که از پایایی و روایی برخوردار است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.