پرسشنامه مقیاس چند بعدی جهت گیری ورزشکار

هدف این آزمون ارزیابی جهت گیری ورزشکاران وشامل ۲۵ سوال و ۵ مقیاس است ودارای روش نمره دهی وروایی و پایایی میباشد.