پرسشنامه مقیاس پیش بینی تشخیصی DPS نسخه والدین

این پرسشنامه دارای ۱۰۰عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بله وخیر میباشد.واین نسخه مربوط به والدین است که روش نمره گذاری،روایی و پایایی ندارد.