پرسشنامه مقیاس پیش بینی تشخیصی DPS نسخه والدین

50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۰۰عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بله وخیر میباشد.واین نسخه مربوط به والدین است که روش نمره گذاری،روایی و پایایی ندارد.