پرسشنامه مقیاس پیش‌بین تشخیص لوکاس، گرین والد، ماتوو، سولیمن و فیشر

این پرسشنامه دارای ۱۰۶ عبارت است.که گزینه پاسخ به آنها بلی وخیر میباشد وانین نسخه مربوط به رنج سنی کودکان و نوجوانان میباشد.که روایی،پایایی و روش نمره گذاری ندارد.