پرسشنامه مقیاس پرخاشگری

20,000.00 ریال – خرید
این آزمون شامل ۱۱ عبارت است که که تکرار رفتارهای پرخاشگری را اندازه می گیرد.ودارای روش نمره دهی و تحلیل میباشد.