پرسشنامه مقیاس وسواس مرگ

هدف این آزمون اندازه گیری نشخوارها وتشریفات مرگ است ودارای ۱۵ ماده و روش نمره دهی میباشد ودارای ۱۵ ماده وروش نمره گذاری است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.