پرسشنامه مقیاس همدم طلبی -دوری گزینی

هدف این آزمون اندازه گیری همدم طلبی اشخاص یا دوری گزینی آنها است.وداری ۸۰ سوال و روش نمره گذاری  وروایی میباشد.