پرسشنامه مقیاس های نگرش فرزند نسبت به پدر ومادر

45,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه اندازه گیری مشکلات فرزندان با والدین خود است.ودارای ۲۵ سوال وشیوه نمره گذاری واعتبار وروایی میباشد.