پرسشنامه مقیاس های نگرش فرزند نسبت به پدر ومادر

هدف این پرسشنامه اندازه گیری مشکلات فرزندان با والدین خود است.ودارای ۲۵ سوال وشیوه نمره گذاری واعتبار وروایی میباشد.