پرسشنامه مقیاس های عملکرد برای مدیریت شهرداری ها

هدف این آزمون بررسی میزان استفاده از مقیاس های عملکرد برای مدیریت شهرداری ها است.وشامل ۱۱ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.