پرسشنامه مقیاس های عملکرد برای مدیریت شهرداری ها

20,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان استفاده از مقیاس های عملکرد برای مدیریت شهرداری ها است.وشامل ۱۱ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.