پرسشنامه مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز

40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون ارزیابی نگرش والتزام عملی افراد نسبت به نمازهای واجب یومیه است. ودارای ۵۰ عبارت وروش نمره گذاری،وروایی و پایایی میباشد.