پرسشنامه مقیاس نمره گذاری اتیسم گیلیام ( گارز )

این پرسشنامه دارای ۵۶ سوال است و نمرات کودک در هر خرده مقیاس جدا گانه محاسبه می گردد . دارای مقاله مربوط به هنجار یابی و شیوه نمره گذاری و متن انگلیسی پرسشنامه است