پرسشنامه مقیاس ناامیدی کودکان

این ابزار دید منفی کودکان ۶تا۱۳ ساله درمورد آینده را اندازه میگیرد.ودارای ۶ ماده است که کودک باید مشخص کند آیا ماده در مورد او صدق میکند یا خیر.و گزینه های پاسخ به آنها درست ونادرست میباشد و دارای روش نمره گذاری است.