پرسشنامه مقیاس ناامیدی بک

این پرسشنامه دارای ۲۰ جمله است مجموعه نمرات این مقیاس در محدوده ۲۰-۰ قرار دارد.که امتیاز بالاتر نشانه شدت بیشتر ناامیدی است.