پرسشنامه مقیاس ناامیدی بک

30,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۰ جمله است مجموعه نمرات این مقیاس در محدوده ۲۰-۰ قرار دارد.که امتیاز بالاتر نشانه شدت بیشتر ناامیدی است.