پرسشنامه مقیاس مهارتهای ارتباطی زوجین

45,000 ریال – خرید
هدف این ابزار اندازه گیری مهارتهای ارتباطی زوج ها در حل ناسازگاری های بین فردی است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۳۲ ماده و روایی و پایایی میباشد.