پرسشنامه مقیاس مهارتهای ارتباطی زوجین

هدف این ابزار اندازه گیری مهارتهای ارتباطی زوج ها در حل ناسازگاری های بین فردی است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۳۲ ماده و روایی و پایایی میباشد.