پرسشنامه مقیاس معنای زندگی

مقیاس معنای زندگی توسط استگر، فریزر، اویشی و کالر ( ۲۰۰۶ ) جهت ارزیابی وجود معنا و تلاش برای یافتن آن ارائه شده و اعتبار و پایایی و ساختار عاملی آن در پژوهش های مختلف با نمونه های متفاوت مورد بررسی قرار گرفته
است. مقیاس معنی زندگی شامل دو زیر مقیاس است که وجود معنا در زندگی و نیز جستجو برای یافتن معنا را ارزیابی