پرسشنامه مقیاس قربانی شدن

این آزمون درمعرض خشونت قرار گرفتن وقربانی شدن در مدرسه ،خانه ودر جامعه را اندازه گیری میکند.وشامل چندین عبارت وتحلیل وروش نمره دهی است.