پرسشنامه مقیاس قربانی شدن

30,000.00 ریال – خرید
این آزمون درمعرض خشونت قرار گرفتن وقربانی شدن در مدرسه ،خانه ودر جامعه را اندازه گیری میکند.وشامل چندین عبارت وتحلیل وروش نمره دهی است.