پرسشنامه مقیاس فرزند پروری ارنولد

این آزمون دارای ۳۰ ماده است که سه الگوی انضباطی نا کارآمد والدین را می سنجد. ودارای روش نمره گذاری،روایی وپایایی میباشد.