پرسشنامه مقیاس عملکرد خانواده بلوم

این مقیاس دارای ۵۳ سوال که توسط اپشتاین ، بالدوین و بیشاب به هدف توصیف ویژگی های سازمانی خانواده تهیه گردیده است خرده مقیاس های ارتباط ، آمیزش عاطفی و … مورد ارزیابی قرار می دهد دارای اعتبار ، روایی و شیوه نمره گذاری است . مبانی نظری و معرفی پرسشنامه بطور کامل دارد . فایل jpg است و ۱۰ صفحه می باشد . پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است