پرسشنامه مقیاس عزت نفس روزنبرگ

هدف این آزمون اندازه گیری ارزشها وپذیرش خود است. ودارای ۱۰ ماده وروش نمره گذاری میباشد که از روایی وپایایی برخوردار است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.