پرسشنامه مقیاس عاطفی مثبت ومنفی واتسون وهمکاران

40,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه ابزار خودسنجی ۲۰ گویه ای است.ودارای روش نمره گذاری و روایی وپایایی است.