پرسشنامه مقیاس عاطفه مثبت ومنفی پاناس

20,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار ارزیابی وضعیت روحی میباشد.واین مقیاس شامل ۲۰ واژه است .که احساسات و عواطف مختلف را نشان میدهد و دارای شیوه نمره گذاری میباشد.