پرسشنامه مقیاس عاطفه مثبت ومنفی پاناس

هدف این ابزار ارزیابی وضعیت روحی میباشد.واین مقیاس شامل ۲۰ واژه است .که احساسات و عواطف مختلف را نشان میدهد و دارای شیوه نمره گذاری میباشد.