پرسشنامه مقیاس عاطفه مثبت ومنفی واتسون و همکاران

40,000.00 ریال – خرید
این ابزار دارای ۲۰ گویه است.ودارای پایایی وروایی وشیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.