پرسشنامه مقیاس عاطفه مثبت ومنفی واتسون و همکاران

این ابزار دارای ۲۰ گویه است.ودارای پایایی وروایی وشیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.