پرسشنامه مقیاس صمیمیت

این آزمون یک ابزار ۱۷ سوالی است که هدف آن سنجیدن مهر و صمیمیت میباشد. ودارای روش نمره گذاری،وروایی و پایایی است.